Vzor kupní smlouvy

Kupní smlouva

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku), ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Prodejce (chovatel)

Jméno:

Adresa:

Telefon:

e-mail:

datum narození:

Kupující

Jméno:

Adresa:

Telefon:

e-mail:

datum narození:

 

II. Prohlášení prodávajícího

Prodejce tímto prohlašuje, že je vlastníkem (chovatelem) prodávaného zvířete popsaného v článku III. této kupní smlouvy a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily prodeji zvířete.

 

III. Předmět koupě a identifikace

Druh zvířete: pes

Datum narození:

Číslo zápisu:

Číslo tetování:

Číslo čipu:

 

Jméno:

Chovatelská stanice:

Pohlaví:

Barva:

Zvláštní znaky:

Vady:

 

IV. Cena a její splatnost

Cena: ………………….. (slovně)…………………..

Cena je splatná v hotovosti při převzetí štěněte.

 

V. Prohlášení prodejce

- Prodejce prohlašuje, že štěně bylo řádně na svůj věk očkováno (datum, druh vakcíny) a odčerveno (datum, druh odčervení).

- Štěně je v době koupě klinicky zdravé, bez vývojových vad a v dobrém výživném stavu. Případné vady jsou uvedeny v článku III. a kupující s nimi byl podrobně seznámen.

- Štěně má v den koupě kompletní mléčný chrup, nůžkový skus (+ u psa obě varlata sestouplá v šourku).

- Kupující byl upozorněn prodejcem, že další vývoj jedince je závislý na genetických předpokladech, správné výživě, přiměřeném pohybu a celkové péči kupujícího a nelze tedy s jistotou zaručit budoucí využití v chovu (výsledek DKK, DLK, nůžkový skus po přezubení, plnochrupost, chudozubost atd.).

- Kupující si zvíře řádně prohlédl, neshledal žádné vady (kromě výše uvedených) a potvrzuje dobrý zdravotní stav štěněte.

- Na případné skryté vady je kupující prodejce povinen neprodleně a bez zbytečného odkladu upozornit do 6ti týdnů od převzetí štěněte, v tomto případě má právo požádat o přiměřené snížení kupní ceny, výměnu nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající může vyžadovat zprávu o charakteru vady od veterinárního lékaře, případně Státní veterinární správy. 

VI. Další ustanovení

- Nedílnou součástí předmětu koupě je Průkaz původu. Průkaz původu se prodejce zavazuje předat při podpisu smlouvy, případně zaslat na vlastní náklady doporučeně na adresu kupujícího bez prodlení poté, co ho obdrží z plemenné knihy.

- Kupující obdržel zároveň se štěnětem očkovací průkaz /  pas zvířete v zájmovém chovu č. XXX (nehodící se škrtnout) s potvrzením o výše uvedeném očkování a odčervení, případně čipování.

- V případě jedince, určeného k exportu je prodejce povinnen vydat kupujícímu Export pedigree v den podpisu smlouvy nebo jej odeslat na vlastní náklady na adresu kupujícího ihned poté co ho obdrží z plemenné knihy.

 VII. Předkupní právo

Prodejce si vyhrazuje, kupující souhlasí a svým podpisem se k tomu rovněž z právního hlediska zavazuje, že chovateli sdělí svůj úmysl prodat či darovat zvíře, které je předmětem této kupní smlouvy. Prodejce pak bude za všech okolností prvním kupcem, tj. nový majitel se svým podpisem na této smlouvě zavazuje, že bude respektovat předkupní právo prodejce. Cena prodávaného zvířete nesmí být vyšší než za kterou bylo zvíře od prodejce zakoupeno.

VIII. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly na všech náležitostech a kupní smlouvu řádně uzavírají. Nový majitel zvířete (kupující) převzal zvíře a uhradil kupní cenu tak, jak je výše uvedeno. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 exemplářích a je bez originálního podpisu prodejce a kupujícího neplatná.

 

V……………….. dne ………………..

 

Prodejce ………………………………        Kupující…………………………….